Thursday, August 23, 2012

Rain pipes / Rury spustowe

Wersja polska na dole strony

Challenge - Complex family of a rain pipe with all possibilities of connections to gutter.

Solution:
Wall based family made of solids (sweeps), voids (sweeps), nested details and formulas in parameters.

 1. Options for flat roofs:
  1. pipe next to the wall, and horizontal pipe going through the wall to collect water from flat roof
  2. groove in elevation bricks to hide vertical pipe
  3. a hole inside the wall (beyond elevation bricks) to hide rain pipe completely in the wall
 2. Options for slope roofs:
  1. rain pipe connected to the bottom of the gutter:
   1. with roof overhang and vertical pipe next to the wall
   2. with roof overhang and vertical pipe in the groove 
   3. with roof overhang and vertical pipe in the hole inside the wall
   4. same as above but without overhang
  2. rain pipe connected to the side of the gutter
   1. vertical pipe in the groove
   2. vertical pipe in the hole inside the wall
  3. rain pipe for gutter that is covered by elevation bricks
   1. vertical pipe  in the groove
   2. vertical pipein the hole inside the wall
   3. vertical pipe next to the wall

There are several types within family:

Geometry is driven by type and instance parameters, and using them a whole geometry can be adjusted.
Main type parameters are Pipe Size and Gap between pipe and the wall, which also drives the size of the void that cuts the wall.
Instance parameters change geometry like: height of the pipe, length of the overhang, groove depth etc.
Wyzwanie – kompleksowa rodzina rur spustowych uwzględniająca wszystkie możliwości podłączenia do rynny.

Rozwiązanie:
Rodzina oparta na powierzchni ściany (Wall based) utworzona z brył (przeciągniecie profilu - solid sweep), wycięć (przeciągnięcie profilu - void sweep), zagnieżdżonych detali i formuł w parametrach.

 1. Opcje dla dachów płaskich:
  1. rura przylegająca do ściany oraz poziomy odpływ przechodzący przez ścianę, aby zebrać wodę z płaskiego dachu
  2. zagłębienie w elewacji ukrywające rurę pionową
  3. otwór wewnątrz ściany dla całkowitego ukrycia rury spustowej w ścianie
 2. Opcje dla dachów spadzistych:
  1.  Rura spustowa połączona do spodu rynny:
   1. Z przewieszeniem dachu (okapem) i pionową rurą przylegającą do ściany
   2. Z przewieszeniem dachu (okapem) i pionową rurą w zagłębieniu 
   3. Z przewieszeniem dachu (okapem) i pionową rurą wewnątrz ściany
   4.  Jak wyżej, tylko bez przewieszenia (okapu)
  2. Rura spustowa połączona do boku rynny
   1. Pionowa rura w zagłębieniu
   2. Pionowa rura wewnątrz ściany
  3. Rura spustowa dla rynny schowanej wewnątrz ściany
   1.  Pionowa rura w zagłębieniu
   2. Pionowa rura wewnątrz ściany
   3. Pionowa rura przylegająca do ściany


Dla łatwego zarządzania stworzonych jest kilka typów rur spustowych:Geometria jest ustalana przez parametry typu i parametry wystąpienia; używając ich można dostosować całą geometrię.
Głównymi parametrami typu są „Pipe Size” (Rozmiar rury) oraz „Gap between pipe and the wall” (Odstęp między rurą a ścianą), które jednocześnie sterują rozmiarem bruzdy/zagłębienia wycinającego ścianę.
Parametry wystąpienia zmieniają: wysokość rury spustowej, długość przewieszenia (okapu), głębokość bruzdy/zagłębienia itp.


Monday, August 20, 2012

Complex Window Family / Kompleksowa rodzina okien


Wersja polska na dole strony

Below you can find a description of complex window family that has been created.
User can change many parameters to have window looked as he pleased.Of course I can always add some more options, but for most cases, it is far enough what has already been created. Below you can find a list of possible changes.
 1. size
 2. sash types (Fixed, Turn&Tilt, Double Sash Turn, Sliding, combined: part that is fixed and part that can be open).
 3. height of the fixed part of window (when window has part that is fixed)
 4. sill
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (front and side)
 5. stool
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (front)
 6. frame material
 7. glazing material
 8. lintel within core part of the wall
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (different on both sides)
  5. position inside the wall (so it can be covered by plaster)
 9. lintel vertical brics (external layer of wall). 
  1. on/off
  2. size
  3. material
  4. overhang (same on both sides)
  5. thickness of bricks (distance between vertical lines representing bricks), This distance is taken approximately as Revit matches quantity of bricks to the length of lintel.
 10. reveal size (top, left, right length and depth as well)
 11. sash offset from the external edge of the wall
 12. sash offset from top and sides edges of the opening
 13. detail lines representing whether window has a tilt option or not
Below you can find a picture (which is more than thousand words) with description, when all parameters have been added.Poniżej znajdziecie Państwo opis kompleksowej rodziny okien. Użytkownik może zmienić wiele parametrów, by wygląd okna był dla niego satysfakcjonujący. Oczywiście można dodać więcej opcji, ale w większości przypadków wystarcza to co już zostało stworzone.
Poniżej znajduje się lista możliwych zmian.
 1. Wymiary okna
 2. Rodzaj skrzydła okiennego (stałe, rozwieralno-uchylne, dwuskrzydłowe, suwane, łączone: częściowo stałe, częściowo otwieralne)
 3. Wysokość części stałej (nieotwieralnej) okna (jeśli okno posiada część, która jest stała)
 4. Parapet zewnętrzny
  1.  tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. przewieszenie na zewnątrz budynku, poszerzenie na boki
 5.  Parapet wewnętrzny
  1.  tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. przewieszenie (do wewnątrz pomieszczenia)
 6. Materiał ramy okiennej
 7. Materiał przeszklenia
 8. Nadproże w części nośnej ściany
  1. tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4. długość oparcia na ścianie
  5.  położenie wewnątrz ściany (tak, by mogło być przykryte tynkiem)
 9.  Nadproże z cegieł ułożonych pionowo (zewnętrzna warstwa ściany) 
  1. tak/nie
  2. wymiary
  3. materiał
  4.  poszerzenie na boki
  5. grubość cegieł (rozstaw linii przedstawiających grubość cegieł), ostateczny rozstaw widoczny w projekcie jest przybliżony, ponieważ Revit dopasowuje ilość cegieł do długości nadproża
 10.  Rozmiar węgarka (górny, lewy, prawy; długość oraz głębokość)
 11. Odsunięcie skrzydła od zewnętrznej krawędzi ściany
 12. Odsunięcie skrzydła od górnej i bocznej krawędzi otworu
 13.  Linie detalu dla opcji uchylnej
Powyżej znajduje się zdjęcie (wyrażające więcej niż tysiąc słów) wraz z opisem, z zaznaczeniem wszystkich parametrów. 

Mullions / Szprosy

Wersja polska na dole strony

Challenge:
Family of simple Mullions that are easy to change using only few parameters.

Solution:Face based family of mullions which means, it needs to be placed on object. In practice, use elevation or 3D view, to place mullions on the glass of the window.

Width and Height are instance parameters, so they need to be adjusted after placement and lock to the window frame so they changes its dimensions as window's size is changed.To change number of mullions within a family, just type a number using Vertical Quantity parameter for Vertical Mullions and Horizontal Quantity parameter for Horizontal Mullions. If no mullions is needed, type 0 or delete family.Mullions have a rectangular profile which size can be changed using type parameters. Mullion Depth should have the same value as the thickness of the glass of the window.
There is also possibility to change Material. As a default, material is driven by material of a Generic Models in a project.Wyzwanie:

Rodzina prostych szprosów, których geometria może być łatwo zmieniona przy użyciu kilku parametrów.

Rozwiązanie:
Rodzina szprosów jest oparta na płaszczyźnie powierzchniowej (Face based), co oznacza, że trzeba ją umieścić na obiekcie. W praktyce trzeba użyć widoku elewacji albo widoku 3D, aby umieścić szprosy na szybie.
Szerokość i wysokość są parametrami wystąpienia, które po wstawieniu do projektu wymagają dopasowania i przypięcia do ramy okiennej, dzięki czemu długości szprosów dostosowują się do ewentualnych zmian rozmiaru okna.
Aby zmienić ilość szprosów w obrębie rodziny, wystarczy wpisać odpowiednią liczbę używając parametru „Vertical Quantity” dla szprosów pionowych oraz „Horizontal Quantity” dla szprosów poziomych. Jeśli szprosy nie są potrzebne należy wpisać "0" albo usunąć rodzinę.

Szprosy mają przekrój prostokątny, którego rozmiar można zmienić używając parametrów typu. „Mullion Depth”  (Głębokość szprosu) powinna mieć taką samą wartość jak grubość szyby okiennej. Istnieje również możliwość zmiany Materiału. Jako domyślny pobierany jest materiał  ustawiony dla  Generic Model (materiał ogólny) ustawiony w oknie dialogowym "Style Projektu".
Saturday, August 18, 2012

Welcome!

Wersja polska na dole strony

This is a Blog of Mikada Michal Kaminski company. I am Michal Kaminski and I am a General Manager of the company. Here I am going to publish some information about Revit Architecture Families mainly. Feel free to post comments and send me your feedback about what we do.
We have started our adventure with Revit three years ago and since that time created more than few hundreds system and loadable families that are still in use. All Revit families were made by myself for my or my Customers comfortability of using Revit Architecture.
I hope you just enjoy browsing it and you get some advantages of it.

If you have in mind a family you would like us to prepare for you, do not hesitate to contact me.Witam!
To jest blog firmy Mikada Michał Kamiński. Nazywam się Michał Kamiński i zarządzam firmą. Na blogu zamierzam publikować informacje dotyczące przede wszystkim rodzin w programie Revit Architecture. Zapraszam do komentowania i przekazywania opinii o blogu.
Naszą przygodę z Revitem zaczęliśmy 3 lata temu. Od tamtej pory stworzyliśmy kilkaset rodzin systemowych i wczytywalnych, które są wciąż używane. Wszystkie rodziny revitowe zostały stworzone przeze mnie,  aby posługiwanie się programem Revit Architecture było łatwiejsze, zarówno dla mnie, moich współpracowników, jak i dla naszych Klientów.
Mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie Państwo zaglądać na bloga, a przy okazji skorzystacie z naszych rozwiązań.

Jeśli myślicie Państwo o rodzinie, którą moglibyśmy dla Państwa przygotować, zapraszam do kontaktu z nami.