Tuesday, November 19, 2013

Revit Architecture 2013 Certified Professional

Wersja polska na dole strony


We are pleased to announce, that Michal Kaminski has successfully  completed the certification process of using software Revit Architecture at the professional level. Thus, he joined the elite group of Revit users, which have been acknowledged by Autodesk, giving certificate: Revit Architecture 2013 Certified Professional.
List of all certified users can be viewed here.


Z przyjemnością informujemy, że Michał Kamiński pomyślnie przeszedł proces certyfikacji z programu Revit Architecture na poziomie profesjonalnym. Tym samym, dołączył do elitarnego grona użytkowników Revita, których umiejętności zostały potwierdzone nadaniem przez Autodesk certyfikatu: Revit Architecture 2013 Certified Professional
Listę certyfikowanych użytkowników programu, można przeglądać tutaj.


Wednesday, October 16, 2013

How to make a window with reveal? / Jak zrobić okno z węgarkiem?

Wersja polska na dole strony.

It was the question I have been asked recently, so below you can read and see how to make it.
 1. Create new window family based on the window template
 2. Remove standard Opening cut that exist in the family
 3. Add reference planes that represents Reveal depth and length. Do it on Floor plan view and on exterior elevation view.
 4. Add parameters which will drive size of the reveal: Reveal Depth, Reveal Length
 5. Go to Exterior elevation view and set work plane to: Exterior
 6. Create Void Extrusion that is a rectangular shape and lock the sketch to Reference planes
 7. Set work plane to: Interior
 8. Create Void Extrusion that is a rectangular shape and lock the sketch to Reference planes
 9. Go to Floor Plane view - Ref. Level
 10. Drag end of both voids to the reference plane that represents Reveal Depth and lock them.
 11. Cut geometry of the voids out of the wall.
 12. Test what you have done and all you have to do is to add sash of the window. 
In better resolution - here / W wyższej rozdzielczości - tutaj.


Ostatnio pojawiło się pytanie o to jak wykonać okno z węgarkiem. Zamieszczam tu opis i krótki film instruktażowy jak to zrobić.
 1. Utwórz rodzinę okna na podstawie szablonu
 2. Usuń standardowy obiekt tnący ścianę: Opening Cut
 3. Dodaj plany referencyjne, które będą reprezentowały i sterowały głębokością i długością węgarka. Zrób to na widoku Ref. Level i Elevation Exterior
 4. Dodaj parametry, które będą sterowały rozmiarami węgarka: Reveal Depth, Reveal Length.
 5. Przejdź do widoku elewacji (Exterior) i ustaw płaszczyznę roboczą: Exterior
 6. Utwórz bryłę tnącą Void Extrusion o prostokątnym kształcie i przypnij kłódkami jej szkic do planów referencyjnych.
 7. Ustaw płaszczyzne roboczą: Interior
 8. Utwórz bryłę tnącą Void Extrusion o prostokątnym kształcie i przypnij kłódkami jej szkic do planów referencyjnych.
 9. Przejdź do widoku Ref. Level
 10. Przeciągnij końce obu brył tnących (Void extrusion) do planu który steruje głębokością węgarka i przypnij je do tego planu.
 11. Wytnij geometrę brył tnących ze ściany.
 12. Przetestuj, czy zmiana parametrów powoduje poprawną zmianę geometrii.
 13. Pozostaje już tylko dodać ramę okna.

Wednesday, September 25, 2013

Kitchen furniture / Meble kuchenne

Wersja polska na dole strony

The subject of the task was to prepare the families library on the basis of the kitchen furniture producer`s directory.
The plan was as follow:
1.       Divide all furniture into categories / families such as:
·         base units with single/double panel and base units with 2/3 drawers;

·         wall units with single/double panel;

·         tall units;

·         corner base units;

·         corner wall units;

·         corner tall units;

·         hob base units with single/double panel and hob base units with 2/3 drawers;

·         sink base units with single/double panel and sink base units with 2 drawers;

·         corner base units with adjustable width;
·         corner base units with adjustable width and angle;
·         corner wall units with adjustable width and angle;
·         false corner base unit with adjustable width and angle;
·         false corner wall unit with adjustable width and angle;
·         filling elements;
·         housing dishwasher tall units;

·         oven housing base units with hob;

·         oven housing tall units;

·         refrigerator tall units;
·         topwork;
·         side panels;
·         plinth.

Division on each family was made according to the producer`s catalog number (Family Types) - if it exists.


2.        Identify the features of the furniture that will be individually changed during the design process of the kitchen interior (instance parameters). These are:
·         front cabinet material
·         handle type (or lack of it) and its position (vertical or horizontal, distance from the edge of cabinets)
·         existence of hob, sink, oven and their position
·         possibility to change the dimensions of width/depth/angle of selected items.


Other parameters are strictly defined by the producer therefore they received status of type parameters.

3.       Prepare individual elements (families from categories: Furniture, Generic Model, Specialty Equipment, Plumbing Fixtures, Detail Items) of which the entire cabinets will be made of– side and rear panels, fronts, handles, sinks, hob, oven , symbols of door and drawers opening etc. - together with the parameters necessary to their modification. At this stage every element has been assigned to a sub-category (Properties / Identity Data / Subcategory) so that its properties such as: material, thickness, patterns and colors etc. can be easily controlled by Object Styles and Visibility / Graphic Overrides.

4.       Compose different families (Casework category) using pre-made elements and suitable settings of type and instance parameters, so that working with the prepared family was as simple as possible.
Tematem zlecenia było przygotowanie biblioteki rodzin na podstawie katalogu jednego z producentów mebli kuchennych.
Plan działania był następujący:
1.       Podzielić wszystkie meble na kategorie/rodziny takie jak:
·         szafki dolne z pojedynczym/podwójnym panelem oraz z dwiema/trzema szufladami;

·         szafki górne z pojedynczym/podwójnym panelem;

·         szafki wysokie;

·         szafki dolne narożne;

·         szafki górne narożne;

·         szafki wysokie narożne;

·        szafki z płytą grzewczą z pojedynczym/podwójnym panelem oraz z dwiema/trzema szufladami;

·         szafki ze zlewem z pojedynczym/podwójnym panelem oraz z dwiema/trzrma szufladami;

·         szafki narożne dolne ze zmienną szerokością;
·         szafki narożne dolne ze zmienną szerokością oraz zmiennym kątem;
·         szafki narożne górne ze zmienną szerokością oraz zmiennym kątem;
·         elementy zaślepiające narożne przy szafkach dolnych ze zmienną szerokością oraz zmiennym kątem;
·         elementy zaślepiające narożne przy szafkach górnych ze zmienną szerokością oraz zmiennym kątem;
·         elementy wypełniające;
·         szafki wysokie z zabudowaną zmywarką;

·         szafki dolne z zabudowanym piekarnikiem oraz płytą grzewczą;

·         szafki wysokie z zabudowanym piekarnikiem;

·         szafki wysokie z zabudowaną lodówką;
·         blat;
·         płyty boczne;
·         cokół.

W każdej rodzinie zastosowano podział według numeru katalogowego producenta (Family Types) - jeśli takowy występuje.


2.        Ustalić cechy mebli, które będą podlegać indywidualnej zmianie podczas projektowania wnętrza kuchni (parametry wystąpienia/instance parameters): Są to
·         materiał frontu szafek
·        rodzaj uchwytu (lub jego brak) oraz jego pozycja (układ pionowy bądź poziomy, odległość od krawędzi szafek);
·         wystąpienie płyty grzewczej, zlewu, piekarnika oraz ich pozycja;
·         możliwości zmiany wymiarów szerokości/głębokości/kątów dla wybranych elementów.


Pozostałe parametry są ściśle określone przez producenta dlatego otrzymały status parametrów typu (type parameters).

3.       Przygotować pojedyncze elementy (rodzin z kategorii: Furniture, Generic Model, Specialty Equipment, Plumbing Fixtures, Detail Items), które będą składać się na całe szafki - płyty boczne oraz tylne, fronty, uchwyty, zlewy, płyta grzewcza, piekarnik, symbole otwierania drzwi, szuflad itp. - wraz z parametrami niezbędnymi do ich modyfikacji. 
      Na tym etapie również przypisano "podkategorię" dla każdego z elementów (Properties / Identity Data / Subcategory) dzięki czemu podczas projektowania można w prosty sposób sterować zbiorczo takimi cechami elementów jak: materiał, grubości, wzory oraz kolory wyświetlanych linii poprzez Object Styles and Visibility / Graphic Overrides.

4.       Złożyć poszczególne rodziny (Casework category) wykorzystując wcześniej przygotowane elementy składowe oraz odpowiednie ustawienie parametrów wystąpienia i typu, tak aby obsługa gotowej rodziny była jak najprostsza.